Przewodnik turystyczny on-line

MAPA TURYSTYCZNA

MAPA

                                                                     KLIKNIJ NA FRAGMENT MAPY ABY POWIĘKSZYĆ

 

 

 

Teren Gminy Jaśliska to obszar szczególnie cenny przyrodniczo. Cały obszar objęty jest różnego rodzaju formami ochrony przyrody będącymi formalnym potwierdzeniem wartości przyrodniczych. Zlokalizowano tu: Jaśliki Park Krajobrazowy (zadaniem parku jest ochrona górnego dorzecza Jasiołki i źródliskWisłoka, jest to najsłabiej spenetrowany turystycznie fragment polskich Karpat, park ochrania przyrodę powtórnie zdziczałą po wcześniejszym osadnictwie), Rezerwat Źró dliska Jasiołki,  Rezerwat Kamień nad Jaśliskami, Rezerwat Przełom Jasiołki, obszar Natura 2000 – Ostoja Jaśliska (specjalny obszar ochrony siedlisk). Na terenie Ostoi Jaśliskiej (29 tyś. ha) zidentyfikowano łącznie 11 rodzajów siedlisk cennych dla ochrony europejskiej przyrody.Wśród nich największą powierzchnię zajmują żyzne buczyny (26%), łąki użytkowane ekstensywnie (10%) oraz priorytetowe lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe (9%). Ostoja jest również miejscem występowania wielu rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków flory i fauny. Bytuje tu 53 gatunków zwierząt ważnych dla UE m.in. przedstawicieli fauny puszczańskiej z dużymi drapieżnikami: niedźwiedziem, wilkiem i rysiem. Stwierdzono tu również duże populacje rzadkich gatunków bezkręgowców m.in. nadobnicy alpejskiej. Spośród nietoperzy ważnych dla Europy stwierdzono tu występowanie populacji Nocka Bechsteina, nocka orzęsionego i podkowca małego. W 1997 roku na terenie ostoi znaleziono, po raz pierwszy w Polsce, stanowisko ponikła kraińskiego - rośliny cennej z punktu widzenia europejskiej przyrody. Obszar ten charakteryzuje się również bogatą ornitofauną, zwłaszcza ptaków drapieżnych. Występują tu m.in. bielik, puchacz, trzy gatunki błotniaków, orlik krzykliwy i orzeł przedni. Najwięcej gatunków ptaków obserwować można w okolicy Przełęczy Dukielskiej, gdyż prowadzi tędy szlak ptasich wędrówek na południe. Lokalne walory przyrodnicze i nie tylko, możemy zweryfikować udając się na Szlak Znaków Wiary